PPG Plaza, Poros Estiatorio Restaurant | Pittsburgh, PA

“Pangaea”
Custom stoneware relief sculpture
Metallic oxides, lichen glaze and engobes
Multi sizes
Approx. 24” x 18” – 36” x 24”

PPG Plaza, Poros Estiatorio Restaurant | Pittsburgh, PA

“Pangaea”
Custom stoneware relief sculpture
Metallic oxides, lichen glaze and engobes
Multi sizes
Approx. 24” x 18” – 36” x 24”